Nyt fra bestyrelsen

Kontakt information

Kontakt bestyrelsen

Deklaration / Søndermarken

Matr. nr. 16a Søften by og sogn

Deklaration

Tinglyst den 21. august 1972 og senere.

Nærværende omslag er trykt den 4. april 1973 og på dette tidspunkt er deklarationen for 4 grunde ved vej F og 20 grunde syd for vej A og vest for Ristrupvej endnu ikke tinglyst.

Undertegnede ejer af matr. nr. 16a Søften by og sogn, gårdejer Nikolaj Poulsen, Kvottrupvej 20, Søften, 8382 Hinnerup bestemmer herved bindende for mig og fremtidige ejere af ovennævnte ejendom – og parceller deraf – følgende:

§ 1. Areal og udstykning

stk. 1. Det på vedhæftede deklarationsrids viste areal af matr. nr. 16a, Søften by og sogn udstykkes i parceller til åben og lav boligbebyggelse.

stk. 2. De enkelte parceller må, når udstykningen har fundet sted, ikke yderligere udstykkes.

stk. 3. De grønne områder, stiarealer og andre fællesarealer vil være at udstykke og matrikulere særskilt, og når den nedenfor omhandlede grundejerforening er stiftet, er denne pligtig at modtage adkomst på disse fællesarealer.

stk. 4. Ved en senere forlægning af Kvottrupvej, vil der ikke kunne gøres krav om erstatning for skråningsarealer, hegnsforstyrrelser og lignende.

§ 2. Bebyggelse og benyttelse

stk. 1. De udstykkede parceller må kun bebygges med enfamiliehuse til helårsbeboelse. Bebyggelsen må omfatte etplanshuse eller én etage med udnyttet tagetage og evt. kælder, idet reglerne i byggelovens § 34 stk. 8 og bygningsreglementets kap. 3 skal følges. Der må endvidere opføres bygninger til garage, udhuse eller lignende, men kun i én etage. For samtlige parceller gælder det, at bruttoetagearealet, hvortil medregnes eventuelle med beboelsen sammenbyggede udenomsrum (f.eks. hobby-, viktualie- og vaskerum, men ikke garage og udhuse) skal udgøre mindst 110 m2.

stk. 2. Udnyttelsesgraden må højst være 0,2, beregnet i henhold til byggelovgivningens bestemmelser. Som tagbeklædning tillades tegl, naturskifer, eternitskifer, built-up og eternitbølgeplader af type B 6/7 gennemfarvede 2 fods plader.

stk. 3. Taghældning må ikke overstige 45°.

stk. 4. Ved opførelse af ensartede huse, skal der mellem disse være mindst to parceller.

stk. 5. Ingen bygning må indrettes til butikshandel, udsalg, kiosk, fabrik, værksted, lager, stald eller lignende, ej heller kreaturhold, svinehold, hønsehold, hundekennel, pelsfarm eller lignende, eller til restaurations-, fore­nings-, eller forlystelseslokaler eller nogen art af virksomhed, som ved røg, larm, lugt, støv, rystelser, stærkt kunstigt lys, eller ved sit udseende eller på anden måde efter kommunalbestyrelsens skøn er til gene for de omboende. Endvidere må der ikke oprettes eller drives børnehjem, sanatorium, nerveklinik, pensionat herunder familiepleje, der kan være til gene for de omboende. Der må ej heller drives vognmandsforretning.

stk. 6. Kreaturer, høns eller husdyr bortset fra hunde og katte i sædvanligt omfang må ikke holdes på arealerne. Der må ej heller på parcellerne indrettes stald, eller andre rum til husdyr, ligesom grundene heller ikke må anvendes til oplagsplads, losseplads eller lignende. Det skal være beboerne tilladt i de enkelte enfamiliehuse at indrette private kontorer, ateliere, konsultationsværelser, tegnestuer eller lign., når dette kan ske, uden at kvarterets præg af villakvarter brydes, og uden at det medfører ulemper for de omboende. Denne tilladelse kan inddrages af kommunen uden erstatning.

stk. 7. Det er ikke tilladt på gavl, mur, hegn eller andet fra vejen synligt sted at opsætte reklameskilte.

stk. 8. På de til udstykningen hørende vejarealer, er det ikke tilladt at parkere last- og varevogne, rutebiler samt campingvogne. Lastbiler og rutebiler må ej heller henstilles på parcelarealerne. På hver parcel indrettes plads for parkering af mindst et motorkøretøj foruden garage eller carport.

§ 3. Havearealer og hegn

stk. 1. De til beboelseshuse hørende havearealer skal anlægges og bevares som have. Grunden må ingensinde, heller ikke forud for opførelse af bygninger herpå, henligge i en tilstand, som ved sit udseende eller ved sine vækster af ukrudt eller lignende volder ulempe, og skal behørigt ren- og vedligeholdes. Sker dette ikke, kan grundejerforeningen, eller de der måtte administrere grundejerforeningens forpligtelser, foretage de nødvendige foranstaltninger på lodsejerens vegne og afkræve denne udgiften hertil.

stk. 2. Senest 2 år fra overtagelsesdagen skal der opsættes hegn eller hæk i parcellens skel, dog undtaget skel mod vejarealer. Udgifterne hertil deles med halvdelen til hver. Er naboparcellen ikke frasolgt stamparcellen, er køberen pligtig selv at etablere hækken (hegnet). I øvrigt henvises til hegnslovens bestemmelser.

stk. 3. Vedligeholdelse og klipning af hæksider mod stier og grønne områder varetages af den tilstødende grundejer.

stk. 4. Mod vejarealer skal hegnet være trukket 30 cm. inden for skel. Dette må bestå af stensætning, plantesten og levende beplantning, der ikke må være højere end 1,50 m. over færdig kørebanemidte.

§ 4. Vejanlæg

stk. 1. Den for området anlagte 12,00 m. brede stamvej, benævnt som vej A, anlægges fra skel til skel med 20 cm. grusrabat + 1,35 m. flisefortov + 1,40 m. græsrabat + 6,00 m. kørebane + 1,40 m. græsrabat + 1,35 m. flisefortov + 20 cm. grusrabat.

stk. 2. Parcelvejene, benævnt som vej B, C, D, E og F udlægges i 9,00 m. bredde med 50 cm. grusrabat + 5,00 m. kørebane + 2,20 m. bred parkeringsbane + 80 cm. flisefortov + 30 cm. grusrabat.

stk. 3. Langs vejene i udstykningen skal der på de tilstødende parceller tåles, at der fra vejskel ind på grunden udføres en 0,50 m. bred rabat i højde med bagkant fortov afsluttet med skråning med anlæg 2,5.

stk. 4. Vej B, C, D, E og F’s udmundinger i vej A udføres som rampeoverkørsler og i den blinde ende af disse veje udføres vendepladser. Fremtidig vedligeholdelse, renholdelse, snerydning og glatføregrusning af parcelvejene påhviler ejerne af de tilstødende grunde. Grundejerforeningen er dog pligtig til at varetage vejens ren- og vedligeholdelse, såfremt der blandt grundejerne er simpelt flertal herfor.

stk. 5. Fremtidige udstykninger syd og vest for nærværende udstykning skal have adgang til færdsel på den som vej A benævnte 12,00 m. stamvej.

§ 5. Hjørneafskæringer, byggelinier og oversigtsarealer

stk. 1. Ved alle vejudmundinger etableres hjørneafskæringer på min. 5,00 m’s længde med lige store vinkler mod vejskel. Langs de anlagte veje skal der ved opførelse af bygninger respekteres følgende byggelinier i henhold til vedlagte deklarationsrids:

Ved 12,00 m. brede veje 5,00 m. fra vejskel

Ved 9,00 m. brede veje 5,00 m. fra vejskel

Der vil ikke blive givet dispensation for byggeliniebestemmelser.

stk. 2. Ved vej A’s udmunding i Kvottrupvej pålægges servitut for oversigt på 15 x 60 m., oversigtsarealet begrænses af en ret linie mellem oversigtspunkt­erne, hvis beliggenhed udmåles fra skæring mellem de tilgrænsende kørebanekanter og frem langs disse. På oversigtsarealer må der hverken varigt eller midlertidigt anbringes genstande, der er højere end 1,00 m. over en flade bestemt af de tilgrænsende kørebanekanter.

§ 6. Parcellernes adgang til veje

Parceller med såvel kørende som gående adgang:

stk. 1. til vej B. pcl. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 og 26.

stk. 2. til vej C. pcl. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 og 46.

stk. 3. til vej D. pcl. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 og 64.

stk. 4. til vej E. pcl. 66, 68, 70, 72, 74, 76 og 78.

stk. 5. til vej F. pcl. 80, 82, 84, 86 samt parceller udstykket langs vej F’s vestskel.

§ 7. Stier og grønne områder

stk. 1. I overensstemmelse med vedlagte deklarationsrids udlægges areal til stier og grønne områder. Arealerne afleveres af stamparcellernes ejer til nedenfor nævnte grundejerforening og skal stedse betragtes som fælles eje for beboerne af matrikelnumre, der udstykkes fra matr. nr. 16a, Søften by og sogn, og må som sådanne befærdes og benyttes af alle, der har lovligt ærinde til og fra de af servitutten omfattende.

stk. 2. Grundejerforeningen vil have at varetage ren- og vedligeholdelse af førstnævnte stier og grønne områder.

§ 8. Kloakanlæg

stk. 1. Afløb fra ejendommene udføres som separatsystem med særskilte led­ning­er for regn- og spildevand. Samtlige hovedledninger for regn- og spildevand overtages af kommunen som offentlige ledningsanlæg efterhånden som det færdige vejanlæg er godkendt.

stk. 2. En hovedledning defineres som en ledning, der fører afløb fra mere end 1 parcel. Ledninger, der kun tjener som afløb for vejanlæg, er også at betragte som hovedledninger.

stk. 3. Der føres særskilt regn- og spildevandsstik frem til hver enkelt parcel, afsluttet med 1,00 m. skelbrønd.

stk. 4. Til spildevandsledningen føres afløb fra toiletter, badeværelser, køkkener og vaskerum samt eventuelle omfangsdræn, hvor disse ikke kan tilsluttes regnvandssystemet.

stk. 5. Samtlige hovedledninger, der placeres over private grundarealer som anført på vedlagte deklarationsrids, sikres fremover ved tinglysning af følgende bestemmelser:

a. det skal tåles, at den på vedhæftede tegning viste kloakledning med brønde lægges over den pågældende ejendom.

b. kloakken med brønde skal henligge uforstyrret, og der skal gives de til enhver tid berettigede adgang til eftersyn og rensning, samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder, i det omfang Hinnerup kommunes tekniske forvaltning skønner det nødvendigt.

c. uden forud indhentet tilladelse fra kommunen, er det forbudt på et på tegningen nærmere angivet bælte i en bredde af 2,00 m. til hver side af ledningens midtlinie at bygge, foretage større træplantninger eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til hinder for reparations-, eftersyns- og vedligeholdelsesarbejder eller være til skade for ledningerne.

d. der må til enhver tid tåles de ulemper, der kan være forbundet med eventuelle fremtidige eftersyns-, reparations- og vedligeholdelsesarbejder.

Erstatninger for eventuel forvoldt skade fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten.

§ 9. Øvrige tekniske installationer

stk. 1. Såfremt det af tekniske grunde nu eller senere viser sig nødvendigt at etablere ledninger til fjernvarme, kloak, vand, el, telefon m.v. over parcellerne, er parcelejerne forpligtede til at tåle dette uden vederlag.

stk. 2. Fjernvarmeværk, elværk, vandværk og telefonselskab har til enhver tid ret til fri og uhindret adgang til de på parcellen anbragte ledninger, ventiler, haner, afbrydere og lignende for reparation, udskiftning og lukning af disse mod retableringspligt.

stk. 3. Elforsyning til arealet henhører under elselskabet Arke’s forsyningsområde, og parcelejerne betaler for tilslutning og forbrug efter selskabets sædvanlige tariffer.

stk. 4. Sælger bekoster nedlægning af kabler i vejareal og opstilling af gadebelysning.

stk. 5. Vandforsyningen henhører under I/S Søften vandværk, og parcelejerne er pligtige til at være interessenter. Tilslutningsafgift til vandværk for de enkelte pcl. betales af sælger.

§ 10. Grundejerforening

stk. 1. Ejerne af parceller udstykket fra matr. nr. 16a inden for nærværende deklarationsområde er forpligtede til at indtræde i en grundejerforening, der skal dannes, når 15 parceller i det af deklarationen omfattede område er beboede.

stk. 2. Grundejerforeningen er pligtig til at drage omsorg for ren- og vedligeholdelsen af samtlige fællesarealer, ligesom den i det hele taget påtager sig at administrere de fælles opgaver, der ifølge nærværende deklaration er henlagt under grundejerforeningen. Til dækning af alle fællesudgifter indbetaler ejerne af hver ejendom et årligt beløb, hvis størrelse fastsættes af grundejerforeningens bestyrelse.

stk. 3. Grundejerne er som medlem af grundejerforeningen pligtige at rette sig efter bestyrelsens bestemmelser og ingen parcelejer under 70 år kan nægte at lade sig indvælge i bestyrelsen, dog kan en parcelejer, der har været bestyrelsesmedlem i 4 år kræve sig fritaget i en tilsvarende periode.

stk. 4. Grundejerforeningen modtager skøde på de ovenfor nævnte vej- og stiarealer samt grønne områder (regnvandsbassin), dog uden udgift for foreningen.

stk. 5. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Indtil ovennævnte 15 parceller er beboede, udøves grundejerfore­­ning­ens beføjelser af ejeren af matr. nr. 16a.

stk. 6. Den således dannede grundejerforening er pligtig til som medlemmer at optage erhververe af grunde, der udstykkes i forbindelse med senere udstykninger fra matr. nr. 16a.

§ 11. Ændringer og påtaleret

stk. 1. Indtil samtlige grunde i området er solgt eller bebygget, forbeholder deklarationsudstederen sig ret til at foretage en hvilken som helst ændring i deklarationen, som kan godkendes af kommunalbestyrelsen.

stk. 2. Indtil samtlige grunde er solgt eller bebygget, tilkommer påtaleretten ifølge nærværende deklaration, deklarationsudstederen sammen med Hinnerup kommunalbestyrelse. Derefter tilkommer påtaleretten alene Hinnerup kommunalbestyrelse.

stk. 3. Vedrørende forannævnte § 8 – kloakanlæg – tilkommer påtaleretten alene Hinnerup kommune.

stk. 4. Inden kommunalbestyrelsens udøvelse af påtaleretten, herunder eventuel meddelelse af dispensation, har denne pligt til i hvert tilfælde at indhente udtalelse fra grundejerforeningen.

§ 12. Dispensationer

stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan foretage og tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne deklaration, når særlige forhold taler derfor, og når sådanne afvigelser af kommunalbestyrelsen skønnes ikke at berøve kvarteret dets karakter efter nærværende deklarations bestemmelser.

stk. 2. Alle spørgsmål vedrørende nærværende deklaration og fortolkning af dens bestemmelser afgøres endeligt af Hinnerup kommunalbestyrelse, der ligeledes alene har påtaleretten.

§ 13. Tinglysning

stk. 1. Nærværende deklaration begæres tinglyst på matr. nr. 16a, Søften by og sogn. Med hensyn til pantegæld og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Søften, den 16. august 1972

Underskrevet ”Nikolaj Poulsen”

I henhold til byggelov af 10. juni 1960 § 4 godkender Hinnerup kommunalbestyrelse ovenstående deklaration.